Category Archives: Uncategorized

کارخانه آجرسفال گیلان | 09135145464

کارخانه آجرسفال درگیلان

کارخانه آجرسفال گیلان

ادامه مطلب آجر سفال:

استفاده ازخاک رسی که درسفالگری ها مورد استفاده

قرارمیگیرد در ساخت این نوع آجرها نیز مورد استفاده

است وباید به همین دلیل هم باشد که نام آجرهای آجرسفال

سفالی را برروی این نوع آجرها گذاشته اند وقتی که

از این نوع آجرها در دیوارسازی ها استفاده میشود

میتوان ابن مزیت را داشته باشد که بتوان تعداد مورد

نیاز آجرهارابرآورد کرد و به تعدادمورد نیاز خریداری نمودآجرسفال

و از هزینه کردن های بیهوده در این راستا جلوگیری

کردولی این مسئله را هم باید درنظر گرفت که چون

این نوع از آجرها بسیار ترد وشکننده هستند میتوانند

دراثر ضربه هایی که به آنها وارد میشوند بشکنند ودچار

شکستگی شوند واز این نظر هزینه ها افزایش بیابد

پس باید دقت لازم را انجام داد.آجرسفال

کارخانه آجرسفال گیلان

ملاتی که دراین نوع آجرسفال ها استفاده میشود

باید به گونه ای مرغوب باشد که اگر دیوارخارجی در

معرض باران قراربگیرد و در داخل آن رخنه کند شوره ها

و سفیدک هایی درظاهر آن مشاهده نشود ووجود این

نوع شوره ها و سفیدک ها میتواند ناشی از آهکی باشد

که در این نوع ملات ها استفاده میشوند پس باید کاملا مرغوب باشند.

آجرهای سفالی دارای حفره هایی است که درداخل این حفره ها

ملات قرارمیگیرد ومیتواند میزان مقاومت این نوع آجرها را افزایش دهد

چون آجرهای سفالی بسیارترد وشکننده هستند

ودر برابرکارخانه آجرسفال درگیلان ضربه مقاومت بالایی آجر سفال

ندارندواگردرهنگام جابه جایی دقت لازم نباشدمیتواند

باقیمت آجرسفال درگیلان ضربه خوردن برآجرها

میزان هزینه راقیمت آجرلفتون درگیلان افزایش دهد که از این مورد میتوان

به عنوان یکی ازقیمت بلوک سقفی گیلان عیب های این نوع آجرها نام برد.

آجرهای سفالی باید ازنظر رنگ کاملا یکدست و یکرنگ

باشند ودر قسمت زوایا نیز کاملا قائمه و نود درجه باشند.آجرسفال

قدرت نفوذآب دراین نوع آجر ها کم است.


کارخانه آجرسفال گرگان | 09135145464

کارخانه آجرسفال گرگان
کارخانه آجرسفال گرگان

کارخانه آجرسفال گرگان

ادامه مطلب آجرسفال:

استفاده کردن از آجرهای سفالی را میتوان در قسمت های

مختلف ساختمان بکاربرد.استفاده کردن درقسمت های

خارجی ساختمان هاقیمت بلوک سقفی گرگان و استفاده کردن در قسمت های

داخلی و به عنوان دکوراسیون های داخلی مورد استفاده آجرسفال

است.استفاده کردن از آجر ها در دیوارهای داخلی نیازمند

این است که بدانیم برای چه نوع دیواری ازاین نوع آجرآجرسفال

استفاده میشود اگر دیوار از نوع تیغه ای باشد و تنها جدا

کننده فضاها نقش آن دیوار باشد میتوان ازاین نوع آجر استفاده

کرد ولی اگر ازقیمت آجرلفتون در گرگان این نوع آجربرای دیوارباربر استفاده کرد کارآجرسفال

اشتباهی است چون که دیوارهای باربر بار ووزن ساختمان

را متحمل میشوند واین میتواند موجب این شود که نتوانند

به دلیل ترد وشکننده بودن آجر ها وزن ساختمان را تحمل

نکند و بشکند و ساختمان فروبریزد.آجر سفال

کارخانه آجرسفال گرگان

آجرهای سفالی همانطور که گفته شد بسیارترد وشکننده

است و باید بسیاردقت شودقیمت آجرسفال درگرگان که مورد ضربع واقع نشود واگر

به آجر ها ضربه وارد شود ومورد شکستگی شود میتواندپرتی

را افزایش داده واین باعث میشود که هزینه ها بالابرود.یکی

از راه هایی که میتوان با استفاده از آن میزان هزینه ها راآجرسفال

کاهش داد ایناست که تعداد دقیق آجر ها را بدانی مورد

استفاده قراربدهیم ولی برای اینکه تعداد دقیق داشته

باشیم میتوانیم ازکارخانه آجرسفال درگرگان فرمول های خاص استفاده کرد وباتوجه

به اینکه ابعاد و اندازه ها دراین نوع آجر ها مشخص است

میتوان تعداد مورد نیاز را بدست آورد.آجرسفال

آجرهای سفالی دارای ابعادی هستند که بیشترین نوع

استفاده از آجرهای سفالی را آجری با ابعاد واندازه

18*18*8 هست و کاربرد فراوان درساختمان سازی ها دارند.

آجرهای سفالی باید کاملا صاف وسیقلی باشند وبدون ناهمواری

ها وبرجستگی هایی داشته باشند و به همین دلیل میتوان از این

نوع آجر ها درنماسازی ها استفاده کرد.


کارخانه آجرسفال یزد | 09135145464

کارخانه آجرسفال یزد
کارخانه آجرسفال یزد

کارخانه آجرسفال یزد

ادامه مطلب آجر سفال:

درگذشته بیشتر از مواد و مصالحی مورد استفاده قرار

میگرفت برای ساختمان سازی هاکه در دسترس ودر

محیط زندگی به وفور یافت میشد.مثلا در مناطقی که

سنگ بیشتر یافت میشد ازقیمت بلوک سقفی یزدسنگ و درمناطق جنگلی

ازچوب استفاده میشود و در مناطقی که خاک های

مناسب آجر یافت میشود مثل مناطق کویری از سفال ها

و خشت ها وآجرها استفاده میشود.امروزه این آجرها هستند

که در تمام مناطق مورد استفاده است ودیگر به منطقه ومحیط

ربطی ندارد.آجرهای سفالی را درکارخانه ها امروزه تولید میکنند

که به روش های مختلفی نیز میتوان این آجرهارا تولید کرد.آجرسفال

روش های تولید آجرهامانندقالبگیری به روش دستی وروش

قالبگیری است.آجرهای سفالی را ازخاک رس که ماده اصلی

ومهم سفال است مورد استفاده قرارمیگیردونامی که روی

این آجرها نهاده شده است نیز به این موضوع اشاره میکند

که از خاک رس ساخته شده است.آجرهای سفالی قدرت

نفوذکمی دارند به همین دلیل در این نوع آجرهاحفره هایی

را قرارداده اند که میتواند با قرارگیری ملات مورد استفاده در

داخل این نوع آجر مقاومت وکارخانه آجرسفال دریزدقدرت جذب را دراین نوع آجر

افزایش دهد.ملاتی که در این نوع آجرها میتوان استفاده

کارخانه آجرسفال یزد

کرد باید از کیفیت بالا ومرغوبیت برخوردار باشد چراکه آجرسفال

اگردرساخت دیوارهایی که باایننوع آجر ها هستندوازملات

با کیفیت پایین استفادهشود به ویژه دردیوارهای خارجی

که درمعرض باران و آب هستند شوره هاوسفیدک هایی

بر روی دیوارهاظاهر میشود کهمیتواند در شکل و ظاهر

دیوار زشت باشد بنابراین بهتر است ازملاتی استفاده

شودقیمت آجرسفال دریزد که آهک آن باکیفیت باشد.

استفاده دیگری که ازآجرهای سفالی میشوددردیوارهای

داخی ودر دکوراسیون های داخلی است ولی اگر درساخت

دیوارهای داخلی هم نوع دیواررادرنظرنگیریم دچارریزش دیوارآجرسفال

میشویم.چون دیوارهای داخلی به دو دسته تقسیم میشود

دیوارهای باربر ودیوارهای تیغه ای.دیوارهای تیغه ای چون

تنها نقش جداکننده فضا رادارد اشکالی ندارد که از این نوع

آجر استفاده شود اما اگر از نوع دیوارباربرباشدنبایدازاین

نوع آجراستفاده شود چون این نوع دیوارباربر باید وزن ساختمان

را تحمل کند وچون آجرهای سفالی تردوشکننده هستند

پس نباید ازقیمت آجرلفتون دریزد این آجر استفاده شود.آجرسفال


کارخانه آجر سفال رشت | 09135145464

کارخانه آجر سفال رشت
کارخانه آجر سفال رشت

کارخانه آجر سفال رشت

ادامه مطلب آجر سفال:

آجرها را میتوان در انواع مختلف و همچنین در ابعاد مختلف

تولید کرد و از هرکدام از کارخانه آجرسفال در رشتآنها را میتوان در جایی مناسب به

خودش و در کاری جداگانه بکار گرفت.استفاده کردن از

آجرهای سفالی نیازمند به نیروی کار متخصص و ماهر

ندارد و همچنینی به ابزاری که مخصوص آن کار باشدآجرسفال

هم ندارد بنابراین بسیار مورد استقبال سازندگان ساختمان

قرارمیگیرد و بسیار هم میتواند مقرون به صرفه باشد چراکه

به دلیل مشخص بودن ابعاد واندازه این آجر ها و با استفاده

از فرمول هایی خاص میتوان تعداد مورد نیاز آجر هایی را که

برای ساخت یک دیوار قیمت آجر سفال در رشتمورد استفاده است را محاسبه نمودآجرسفال

و از خرید اضافه جلوگیری کرد البته این نکته را نیز باید درنظر

گرفت که این آجرها بسیار ترد هستند و شکننده ومیتوانند

به راحتی دربرابر ضربه شکسته شوند واز این نظر بید بسیارآجرسفال

درهنگام بارزدن و جابه جاییها دقت شود تا دچار پرتی و هزینه های اضافی نشوند.

کارخانه آجر سفال رشت

آجرهای سفالی با قرارگرفتن ملات بکاررفته در داخل

حفره هایشان بسیار مقاوم میشوند و میتوانند بسیار محکم

شوند ولی درقیمت آجرلفتون در رشت هنگام استفاده از ملات باید به این نکته توجه آجر سفال

کرد که ملات باید مرغوب باشد چرا که در غیر اینصورت با باریدن

باران و خوردن آب به این آجرها شوره هایی و سفیدک هایی را

بر روی این دیوار ها مشاهده میکنیم که ظاهر را از زیبایی میاندازد

و زشت میشود.در ساخت دیوارهای داخلی هم باید بسیار کردآجرسفال

که برای دیوارباربر از این وع آحر استفاده نشود جرا که دیوار های

باربر باید وزن زیادی را قیمت بلوک سقفی رشتمتحمل شوند و این میتواند خود باعث شود

که ساختمان تخریب شود چون آجر هابسیار ترد و شکننده هستند.


کارخانه آجر سفال اصفهان | 09135145464

کارخانه آجرسفال اصفهان

کارخانه آجر سفال اصفهان

ادامه مطلب آجرهای سفالی:

آجر هارا میتوان در ابعاد واندازه های مختلفی یافت

که این وع آجر یعنی سفال ها در ابعاد18*18*8

بیشترین تولید را به دلیل بیشترین استفاده ها دارند.آجر سفال

آجرها دارای انواع مختلفی هستند که میتوان به

آجرهای لفتون،آجرهای فشاری،آجرهای بلوک سقفی

اشاره کرد.آجرهای سفالی از خاک رس ساخته

میشود .نامی که بر روی این آجرها گذاشته شده

است باید به دلیل همین امر باشد که این آجر ازآجرسفال

ماده اصلی سفالهاتشکیل شده است.آجرهای

سفالی حفره ها و سوراخ هایی را ارند که تعداد

این سوراخ ها بسیار مهم است و با قرارگرفتن

ملات درقیمت بلوک سقفی اصفهان داخل این سوراخ ها باعث این میشود

که مقاومتی که این ها پیدا می کنند افزایش یابدآجرسفال

در صورتی که آجرها به تنهایی بسیار ترد وشکننده

هستند ودربرابر ضربه به راحتی شکسته شده.برای

اینکه میزان شکستگی وپرتی در این نوع ماده

ساختمانی کاهش بیاد و از نظر هزینه نیز مقرون به

صرفه باشد باید بسیار در اجرا دقت های لازم را

داشت و درقیمت آجرلفتون در اصفهان هنگام تخلیه این نوع بار هم باید بسار

دقت شود که دچار شکستگی نشود.آجرسفال

کارخانه آجر سفال اصفهان

کاربد مهمی که این آجر ها دارند در استفاده برای

دیوارهای داخلی است.در هنگام استفاده باید به

این نکته توجه کردقیمت آجرسفال دراصفهان که نوع دیواری که ساخته میشود

چه نوع است.دونوع دیوار وجود دارد که نوع آن

دیوارهای باربر است که یعنی وزن کلی ساختمان راآجرسفال

بر روی خود تحمل میکند وبه همین دلیل به این نوع

دیوار ها دیوارهای باربر میگویند و نمیتوان در ساخت

این نوع دیوارکارخانه آجر سفال در اصفهان به دلیل شکننده بودن از آنها استفاده کرد

ولی نوع دیگر آن دیوارهای تیغه ای است که تنها نقشی آجرسفال

که دارند جداکننده فضا هستند ودر این نوع دیوار مورد استفاده هستند.


کارخانه آجرسفال مشهد | 09135145464

کارخانه آجرسفال مشهد
کارخانه آجرسفال مشهد

کارخانه آجرسفال مشهد

ادامه مطلب آجرسفال

آجرهای سفالی را در ابعاد واندازه های مختلفی تولید میکنند

که این امر بسیار مورد توجه است چون میتواند در کاربرد های

آن نقش مهمی داشته باشد.بیشترین آجری را که میتوان مورد

استفاده قرارداد ابعادی به اندازه20*20*10 است که البته این

اندازه را به 18*18*8 تغییر داده اند و در این ابعاد تولید میشوند.آجرسفال

همانطور که قبلا گفته شد آجر های سفالی بسیار ترد و شکننده

بوده و در برار ضربه های وارد شده نمیتوانند چندان مقاومتی داشته

باشدکارخانه آجرسفال در مشهد به همین دلیل این نقطه ضعفی است که این آجر ها دارند و

تنها راهی که دارد این است که دقت را درکار و در هنگام بارزدن این آجرسفال

آجر ها داشته باشیم.حتی هنگامی که در شرایط کارگاهی قرار

میگیرند بایددر گوشه ای و به دور از دسترس باشند تا مورد ضربه آجرسفال

قرارنگیرند و از پرتی آن کاسته شودقیمت آجرسفال در مشهد ودر هزینه نیز به صرفه باشد.

از جمله نکاتی که میتوان به آن توجه کرد تا در هنگام خرید هم

کارخانه آجرسفال مشهد

ازنظر هزینه و هم کیفیت اطمینان داشته باشیم این است که آجر

باید ظاهری کاملا یکدست و صاف داشته باشد و رنگ آن یکرنگ

باشند و در زوایا نیز کاملا قائم و بدون شکستگی باشد.آجرسفال

معمولا نکته ای که بایدقیمت آجرلفتون در مشهد به آن توجه کرد این است که آجر های

سفالی معمولا قدرت جذب در آنها بسیارپایین است و برای جبران

این امر معمولا در آجر حفره هایی مشاهده میشود که دلیل آن آجرسفال

به همین عامل بستگی دارد یعنی هنگامی که ملات در داخل این

حفره های آجرسفال ها قرارمیگیرد علاوه بر اینکه میتواند مقاومت آجرسفال

بیشتری را داشته باشد درقیمت بلوک سقفی مشهد برابر ضربه ها میتواد قدت جذب

بیشتری هم داشته باشد تا کیفیت کار افزایش یابد.


کارخانه آجرسفال تهران | 09135145464

کارخانه آجرسفال تهران
کارخانه آجرسفال تهران

کارخانه آجرسفال تهران

ادامه مطلب آجرسفال:

دردسته بندی که میتوان موادومصالحی را که درساختمان سازی

بکارمیرود میشود انجام داد شاید بتوان گفت که آجر را میتوان جزآجرسفال

پرکاربردترین موادی دانست که امروزه مورد استفا ده هستند.

آجرها به دلایل زیادی میتوانند جایگزین بسیارمناسبی برای خیلی

از مواد ومصالح باشند مثلا جایگزین مناسبی برای سنگ میباشند

چرا که سنگ ها دارای وزن بسیار زیادی هستند و این میتواند

باعث سختی کارشود.آجرها علاوه برابنکه کارباآن بسیارراحت

است تنوع بسیاربالایی دارد و میتوان برای مصارف مختلفی ازآجرسفال

آن استفاده کرد.آجرهارا درگذشته توسط قالب و توسط نیروهای

انسانی میساختندکارخانه آجرسفال درتهران اما امروزه درکارخانه ها و درکوره ها به راحتی

این نوع آجرها را تهیه و تولید میتوان کرد.آجرهانیز مانندسایرموادها

باید دارای استانداردهایی باشند مثلا از نظرابعاد میتوان گفت

کارخانه آجرسفال تهران

بیشترین ابعادی که مورد استفاده قرارمیگیرد دراندازه18*18*8است

که پرفروش نیز می باشد.ازنظر رنگ ظاهری نیز باید کاملا یکدست

باشند و دارای تیرگی وروشنی نباشد که نشانه ضعف درآجرسفال

می باشد.ازقیمت آجرسفال درتهران جمله ویژگی های دیگری که باید درظاهر داشته یاشدنبود

برجستگی و فرورفتگی درآجرها میباشد که یکی از دلایلی که از آجرها

برای نماسازی ها هم میشود استفاده کرد این است که آجرها صاف

وصیقل میباشند.آجرهای سفالی را از خاک رس مورد استفاده درسفالگری

استفاده میکنند که به همین دلیل به این آجرها سفالی گویند.ازانواع این

آجرها میتوان به آجرنسوز ها آجرهای فشاری وقیمت آجرلفتون در تهران لفتون اشاره کرد

آجرهای سفالی قدرت نفوذ آب بسیار پایینی دارد و به همین دلیل در

این آجرها ملاتی که استفاده میشود با قرارگرفتن درحفره ها این عیب را همپوشانی میدهد

.علاوه بر آن با قرار گیری ملات در داخل آجر مقاومتش نیز افزایش

میابد چرا که این نوع آجر بسیارترد وشکننده است و باید بسیارآجرسفال

درهنگام بارگیری وقیمت بلوک سقفی  خالی کردن آنها دقت لازم صورت گیرد تا از

میزان پرتی بتوان جلوگیری کنیم.ملاتی که دراین نوع آجر

استفاده میشود باید از کیفیت بالایی برخوردارباشد

 


فروش آجر سفال در یاسوج | 09135145464

فروش آجرسفال در یاسوج
فروش آجر سفال در یاسوج

ادامه مطلب آجرسفال:

چون دیوارهای باربر همانطور که از اسم شان برمی آید

بار و وزن ساختمان را متحمل میشوند ونمیتوانند این

آجرها وزن ساختمان را تحمل کنند چرا که این آجرها آجرسفال

بسیارترد و شکننده میباشند.اما اگر درساخت دیوارهای

تیغه ای از این آجرها استفاده شود مشکلی پیش

نخواهد آمد چون این دیوارها تنها نقش جداکننده و

تقسیم فضا را انجام میدهند و نیازی به تحمل وزن

فروش آجر سفال در یاسوج

ندارند.آجرهای سفالی به دلیل اینکه از خاک رس

تهیه میشوند قدرت جذب درآنها بسیارپایین می باشد و

این امر درآن به عنوان یک عیب شناخته میشود که

برای جبران آن با قراردادن حفره دراین آجرها باعث آجرسفال

میشود هنگامی که ملات در داخل این قرارگیرد میزان

فروش آجر نما دریاسوج

جذب به ندرت صورت گیردوافزایش بیابد علاوه بر آن

با قرارگیری ملات درداخل این آجرها میزان مقاومت

این آجرها نیز افزایش میابد و میتواند دربرابر ضربه

محکمتر باشد.آجرها را معمولا در ابعاد و اندازه های

مختلفی تولید میکنند و هرکدام از آجرها را برای مصارفی

فروش بلوک سقفی در یاسوج

خاص مورد استفاده قرار می دهند مثلا از آجر با ضخامت10آجرسفال

برای دیوارهای تیغه استفاده میشود و به دیوار دیوار10سانتی

میگویند.استانداردترین و پرکاربردترین نوع آجرها ابعاد18*18*8

را دربازار دارند و این نوع پرفروش آن است.یک مزیت بزرگ

دیگری که این آجرها دارند این است که به دلیل مشخص

بودن ابعاد این آجرمیتوان تعدادمورد نیازآجرها برای ساخت

فروش آجرنسوز در یاسوج

دیوار را براساس فرمول های خاص تعیین نمود که دراین صورت

با خریدفروش بلوک ساختمان در یاسوج به اندازه در میزان

هزینه صرفه جویی میشود.یکی ازآجرسفال

معایبی که برای این آجرها نام برده شد تردبودن وشکننده

بودن این آجرها است که تنها راه برای مقابله با آن این است

که درفروش آجرلفتون در یاسوجهنگام بارزدن دقت لازم صورت گیرد وهمچنین درشرایط

کارگاهی نیزباید درمحیطی مناسب ودرگوشه ای به دور از

دسترس نگهداری شودتا از پرتی آن جلوگیری شود.میتوان

برای مرغوب تربودن این آجرها درهنگام خرید نیز به مواردی

هنچون اینکه حتما ظاهری یکدست و صاف وبدون حفره و

برآمدکی داشته باشدفروش آجرفشاری در یاسوج وازنظر

رنگ نیز کاملا یکدست باشندآجرسفال

را انتخاب نمود وهمچنین درزاویه هانیز باید کاملا قائم

و 90 درجه باشند تا مورد استفاده بتوان قرارداد


فروش آجر سفال در زاهدان | 09135145464

فروش آجرسفال در زاهدان
فروش آجر سفال در زاهدان

ادامه مطلب آجر سفال:

استفاده از این آجرها دردیوارهای خارجی نیز باید نکاتی

را توجه کرد این که دیوار های خارجی در معرض آب و باد

و باران هستندباید از ملاتی استفاده کرد که مرغوب باشد.

مرغوب بودن ملات مورد استفاده نیز باید مورد توجه قرارگیرد.

استفاده کردن از ملاتی که مرغوبیت لازم را ندارد در دیوار

سازی ها باعث این نیشود که در ظاهر دیوارشوره هایی

به وجود بیاید که این شوره ها نشان از آهک موجود در ملات آجرسفال

نامرغوب در ملات میباشد.یکی از معایبی که آجرهای سفالی

دارند تردبودن وفروش بلوک ساختمان در زاهدان شکننده بودن آنها است که برای این عیب

میتوان تنها دقت را درباربری و حتی درهنگام خالی کردن

فروش آجر سفال در زاهدان

بار افزایش داد.درهنگام خالی کردن بار درکارگاه باید دقت

کرد تا از شکستن آجرها جلوگیری شود تا هم از پرتی در

آجرها کاسته شود و هم میزان هزینه هم کاهش بیابد.آجرسفال

استفاده از آجرها نیازی به نیروی کار ماهر نداردو همچنین

ابزار خاصی نیز موردفروش آجر فشاری در زاهدان استفاده قرار نمیگیرد.چون ابعاد این

آجرها مشخص است میتوان براساس این اندازه ها تعداد

فروش آجرنمادرزاهدان

آجرهایی که مورد استفاده قرارمیگیرد برای ساخت یک دیوار

را تخمین زد تا از خرید آجرهای اضافی خود داری شود و

هزینه اضافی نشود.درهنگام خرید آجرها باید دقت که

گوشه های آجر کاملافروش آجر لفتون در زاهدان قائم باشد و تیز و نود درجه و ظاهر

آن کاملا یکدست وصاف باشد که بتوان درنماها آجرسفال

استفاده کرد.ازنظر رنگ نیز این آجرها باید کاملا یکدست و یکرنگ باشد.

فروش بلوک سقی در زاهدان

آجرهای سفالی که از خاک رس به وجود آمده اند به همین

دلیل نام آجرسفال را بر روی آنها نهاده اند.آجرسفال

آجرهای سفالی بسیارفروش آجرنسوز در زاهدان قدرت جذب پایینی دارند و برای افزایش

این قدرت با ملات در داخل این آجر افزایش میابد.


فروش آجر سفال در بجنورد | 09135145464

فروش آجر سفال در بجنورد
فروش آجر سفال در بجنورد

فروش آجر سفال در بجنورد

ادامه مطلب آجرسفال:

در استفا ه کردن از این آجرها برای دیوارهای داخلی تنها میتوان

به عنوان دیوارهای تیغه ای استفاده کردفروش بلوک سقفی در بجنورد و نمیتوان از این آجرها

برای دیوار های باربر استفاده کرد.چرا که دیوار های باربر وزن

ساختمان را متحمل میشوند ونمیتوان از این آجرها استفاده کرآجرسفال

د چراکه این آجرها بسیار تردفروش بلوک ساختمان در بجنورد و شکننده هستند ونمیتوان

نیروهارا تحمل کنند.آجرهای سفالی یک عیبی که دارند این

است که آجرها بسیار شکننده و ترد اند و تنها راه برای اینکه

این عیب جبران شود این است که درهنگام باربری دقت لازم

را داشته باشیم تامانع از شکستن آن شودوبه این صورت

میتوان از پرتی وفروش آجر فشاری در بجنورد همچنین از هزینه ها هم کاهش داد

.میتوان برای ساخت یک دیوار تعداد آجرهایی را که موردآجرسفال

نیاز است را با روش هایی حساب کرد و به میزان لازم

و تعداد لازم آجرها را تهیه کرد وبه این صورت میتوان

در هزینه ها صرفه جویی کرد.

فروش آجر سفال در بجنورد

میزان جذب آب در این آجرها بسیار کم است و برای جبران

این کمیت در آجرها درساخت آجر حفره هایی قرار میدهندآجرسفال

تا با قرارگیری ملات در درون آن میزان جذب و درنهایت میزان

مقاومت در آجرها افزایش بیاید.آجرها را در ابعاد و اندازه های

مختلفی تولیدفروش آجرنمادربجنورد می کنند.هرکدام از آجرها برای مکانی خاص

کاربرد دارند.میتوان آجرهای سفالی را در زمینه های بسیار

مختلفی بکار برد مثلا بکاربردن آجردر ساختمان سازی را هم

میتوان برای دیوار های داخلی بکاربرد و هم درساخت دیوار

های خارجی میتوان استفاده کرد.درهنگام بکاربردن این آجرهاآجرسفال

در دیوار های خارجی بایدفروش آجرنسوز دربجنورد به این نکته توجه کرد که ملاتی که

استفاده میشود حتما باید از فروش آجرلفتون در بجنوردملاتی استفاده شود که مرغوب باشد.


آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها

  آمار بازدید

  • 1
  • 21
  • 20
  • 207,399
  • 39,889