کارخانه آجرسفال یزد | 09135145464

کارخانه آجرسفال یزد | 09135145464

کارخانه آجرسفال یزد
کارخانه آجرسفال یزد

کارخانه آجرسفال یزد

ادامه مطلب آجر سفال:

درگذشته بیشتر از مواد و مصالحی مورد استفاده قرار

میگرفت برای ساختمان سازی هاکه در دسترس ودر

محیط زندگی به وفور یافت میشد.مثلا در مناطقی که

سنگ بیشتر یافت میشد ازقیمت بلوک سقفی یزدسنگ و درمناطق جنگلی

ازچوب استفاده میشود و در مناطقی که خاک های

مناسب آجر یافت میشود مثل مناطق کویری از سفال ها

و خشت ها وآجرها استفاده میشود.امروزه این آجرها هستند

که در تمام مناطق مورد استفاده است ودیگر به منطقه ومحیط

ربطی ندارد.آجرهای سفالی را درکارخانه ها امروزه تولید میکنند

که به روش های مختلفی نیز میتوان این آجرهارا تولید کرد.آجرسفال

روش های تولید آجرهامانندقالبگیری به روش دستی وروش

قالبگیری است.آجرهای سفالی را ازخاک رس که ماده اصلی

ومهم سفال است مورد استفاده قرارمیگیردونامی که روی

این آجرها نهاده شده است نیز به این موضوع اشاره میکند

که از خاک رس ساخته شده است.آجرهای سفالی قدرت

نفوذکمی دارند به همین دلیل در این نوع آجرهاحفره هایی

را قرارداده اند که میتواند با قرارگیری ملات مورد استفاده در

داخل این نوع آجر مقاومت وکارخانه آجرسفال دریزدقدرت جذب را دراین نوع آجر

افزایش دهد.ملاتی که در این نوع آجرها میتوان استفاده

کارخانه آجرسفال یزد

کرد باید از کیفیت بالا ومرغوبیت برخوردار باشد چراکه آجرسفال

اگردرساخت دیوارهایی که باایننوع آجر ها هستندوازملات

با کیفیت پایین استفادهشود به ویژه دردیوارهای خارجی

که درمعرض باران و آب هستند شوره هاوسفیدک هایی

بر روی دیوارهاظاهر میشود کهمیتواند در شکل و ظاهر

دیوار زشت باشد بنابراین بهتر است ازملاتی استفاده

شودقیمت آجرسفال دریزد که آهک آن باکیفیت باشد.

استفاده دیگری که ازآجرهای سفالی میشوددردیوارهای

داخی ودر دکوراسیون های داخلی است ولی اگر درساخت

دیوارهای داخلی هم نوع دیواررادرنظرنگیریم دچارریزش دیوارآجرسفال

میشویم.چون دیوارهای داخلی به دو دسته تقسیم میشود

دیوارهای باربر ودیوارهای تیغه ای.دیوارهای تیغه ای چون

تنها نقش جداکننده فضا رادارد اشکالی ندارد که از این نوع

آجر استفاده شود اما اگر از نوع دیوارباربرباشدنبایدازاین

نوع آجراستفاده شود چون این نوع دیوارباربر باید وزن ساختمان

را تحمل کند وچون آجرهای سفالی تردوشکننده هستند

پس نباید ازقیمت آجرلفتون دریزد این آجر استفاده شود.آجرسفال


Log out of this account

Leave a Reply

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها

  آمار بازدید

  • 1
  • 132
  • 80
  • 208,846
  • 40,657